Default size ska%cc%88rmavbild 2021 02 22 kl. 16.52.50

Patientkontrakt – ett stöd för nära vård och ökad delaktighet

I hela landet pågår ett arbete med att på olika sätt införa patientkontrakt. Syftet med patientkontrakt är att genom en gemensam överenskommelse mellan patient och vårdgivare säkerställa delaktighet, samordning, tillgänglighet och samverkan, med patientens perspektiv och förmåga som utgångspunkt. SKR stödjer regionernas arbete med att utveckla och införa patientkontrakt. Region Jönköpings Län var tidigt ute med att införa pi sina verksamheter som en del i Nära vård.

Bakgrund – utgångspunkt, syfte, mål

Nära vård grundar sig i det personcentrerade förhållningssättet och ska främja ett partnerskap mellan patienten/brukaren och vården. I det arbetet är Patientkontakt ett viktigt stöd. I hela landet pågår ett arbete med att på olika sätt införa Patientkontrakt. SKR stödjer regionernas arbete med att utveckla och införa Patientkontrakt.

Genomförande

2018 tillsatte Region Jönköpings län en utvecklingsledare med ansvar för Patientkontrakt. En nulägesanalys 2018 genomfördes där verksamheterna fick berätta hur de arbetade med patienterna. Exempelvis inom psykiatrin hade man redan en överenskommelse med patienter, de hade kontaktsjuksköterska och dokumenterade samtalen. Det som saknades var att se till att det blev systematiskt och för varje patient i varje vårdmöte.

Patientkontrakt och SIP

Ett annat arbete genomfördes inom SIP, Sammanhållen Individuell Plan. Inom arbetet med Patientkontrakt värderades 200 SIP:ar utifrån SKR:s skattningssystem för hur väl de uppfyller kraven och fann en variation på mellan 0,17-1,0 (några enstaka nådde upp till alla krav i skattningsssystemet).

‑ Vi var inte så bra men frågan var om vi hade förutsättningar och göra rätt. Vi startade ett arbete med att förtydliga och förbättra mallen för SIP-arbetet både i kommun och region, inom verksamheter för barn/unga, äldre och inom psykiatrin, berättar Magdalena Fritzon, utvecklingsledare Region Jönköpings län.

Läs mer om genomförandet och resultatet på SKR >>>

Fördjupning

Mer information om Patientkontrakt och införandestöd finns på skr.se.

Patientkontrakt

Införandestöd patientkontrakt

Uppsala film:

Ansvarig Kontaktperson

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel